+

After worldly things…

15697

Maatla a efangedi ya ga Keresete Jeso ke go fetola boleng jwa motho jwa senama, go tsisa bomodimo le setshwano sa gagwe.

Ka lebaka le le leele, ke ne ke timetse,ke tsere gore ke modumedi, ke neetse botshelo jwame mo Modimong, mme fela ke ne ke tshela botshelo jwa me jaaka bo ne bo ntse go sena phetogo epe. Ke ne ke le moitimokanyi, ke le maaka, ke geletse go tlhoka boitshwarelo mo pelong yame, ke sena lerato, ke sena kagiso, ke na le boikgogomoso le tse dingwe tse dintsi. Ke ne ke akanya gore go ipitsa mokeresete le go ya Kerekeng go dira gore Modimo a itumele ka nna, ke sena tshenolelo ya gore maleo a tshwanang le a ke a badileng ke one a re kgaoganyang le Modimo wa rona yo o boitshepo.

Ke ne ke eletsa dilo tsa senama ke akanya gore ke tsone tse di ka ntisetsang kagiso le botshelo jo bo itumedisang. Ke sa lemoge fa lefatshe le tsotlhe tse dileng mo go lone di feta. Ke sa lemoge fa ke tshwanetse go tshela jaaka motho yo o nang le maitemogelo a gore ke moeti mo lefatsheng le mme ka jalo ke tshwanetse go tshela ke itse gore ke tla ya kae motsing ke tswang mo lefatsheng le le ka kwano.

Ke leboga Modimo, ka lerato la gagwe o ne a bula matlho ame, a ntshupegetsa go le gonnye gore lenaneo la gagwe ke go fetola pelo yame. Dilo tse di fitlhegileng mo boteng jwa pelo yame. Gompieno botshelo jwame bo ntsha maungo a sele, a go itumedisa Modimo. Dikeletso tsame di fetogile ka go nne ke batla se e leng lenaneo la gagwe ka botshelo jwame, e seng lame. Ke itumelela gore e ke phetogo ya letsatsi le letsatsi, go gontsi mo a tsweletseng ka go go fetola go nthuta thato ya gagwe,mme tsholofelo yame e mo go ene le phenyo ya gagwe mo mokgorong.

Kgotlhatsega mokaulengwe wame. Efangedi ya nnete ke seipone, e go supegetsa maleo le makoa otlhe a gago mme e go senolele lerato la Modimo le Keletso ya gagwe go go boloka. Ke mopaki wa ditiro tsa gagwe tse di molemo.

The power of the gospel of Jesus Christ is to change a person and transform them into the image of Christ.
For a long while I was lost, I thought I was a believer, I gave my life to God but there was no change in the way I lived. I was a hypocrite, a liar, full of unforgiveness, I had no love, I had no peace, I was proud and many other things. I thought calling myself a Christian and going to church made God pleased with me. I had no revelation that these very sins are what separates us from our holy God.

I was desiring and running after worldly things. I thought they would fill me and bring me peace. I couldn’t see that the world and everything in it will pass away. I didn’t realise that I should live with a consciousness of eternity in my heart. To realise that I am a pilgrim and I should be aware of where I would be when I leave this world.

I thank the Lord for through his grace, he opened my eyes a little bit to catch a glimpse that his plan for my life is to change my heart. To reveal and change the hidden sins in my heart. Today my life bears a different fruit, which seeks to please the Lord. My desires have completely changed and I desire his plan for me life, not my own. I rejoice in knowing that this is a daily work, there is so much he is doing and will continue to change to teach me his perfect will. My hope rests in the victory on the cross.

Be encouraged my dear brother/Sister. The true gospel of the Lord is a mirror. It shows you your state, your sins, your weaknesses and the same time it reveal the amazing love of God and his plan for your redemption. I am a testimony of his great works of grace.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail