+

Uncategorized

The Self-Confidence Trap


Speaker: Brian Watts | Event: Sunday Service | Date: 23/09/18

Continue Reading

Releasing The Past


Speaker: Levi Page | Event: Sunday Service | Date: 19/08/18

Continue Reading

Overwhelmed? His Grace is Sufficient Part 2

Continue Reading

Diligence

Continue Reading

Hindrances To True Repentance

Speaker: Brian Watts | Event: Sunday Service | Date: 11/03/18

Continue Reading

The Lord Discplines Us For Our Good

Speaker: Brian Watts| Event: Sunday Service| Date: 03/04/2016

Continue Reading

After worldly things…

Maatla a efangedi ya ga Keresete Jeso ke go fetola boleng jwa motho jwa senama, go tsisa bomodimo le setshwano sa gagwe. Ka lebaka le le leele, ke ne ke timetse,ke tsere gore ke modumedi, ke neetse botshelo jwame mo Modimong, mme fela ke ne ke tshela botshelo jwa me jaaka bo ne bo ntse […]

Continue Reading